การเลือกตั้งนายก 

ขั้นตอนการรับสมัครนายกสมาคมฯ และการเลือกตั้ง

1. ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้สมัครนายกสมาคมฯและสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกฯ จะ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน
2. ผู้สมัครนายกสมาคมฯ สามารถ print ใบสมัครได้จาก website ของสมาคมนวดไทย nuadthaiandspausa.org  (ซึ่งใบสมัครจะระบุคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างชัดเจน)

3. ผู้สมัครนายกสมาคมฯ สามารถกรอกข้อความ  และส่งสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ เป็นหลักฐานกลับมาที่อีเมลล์ของสมาคมฯ คือ nuadthaiandspa@gmail.com

4. ส่งใบสมัครนายกสมาคมฯ พร้อมสำเนาเอกสารที่ระบุในใบสมัคร ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564-31 มกราคม 2565
5. ประกาศรายชื่อผู้สมัครนายกสมาคมฯ ที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมตรวจเอกสารตัวจริง

6. ผู้สมัครนายกสมาคมฯ ที่มีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ต้องมีการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแผนงานที่ต้องการทำหากได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ คนต่อไป

7. การหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครนายกฯ และ/หรือทีมงานของผู้สมัคร(ถ้ามี) จะต้องหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสี และไม่ใช้ความรุนแรง

8. กำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งวันที่ 1 มีนาคม 2565 แบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ
    8.1)  มาลงคะแนนด้วยตัวเอง  ณ โบสถ์เซเวนเดย์ 1711 N Van Ness Ave., Los Angeles CA 90028 ตั้งแต่เวลา 10.00 am-4.00 pm
    8.2) กรณีไม่สามารถมาลงคะแนนได้ด้วยตนเอง ผู้ที่ต้องการเลือนายกสมาคมฯ สามารถลงคะแนนเลือกและส่งบัตรเลือกตั้งทางจดหมาย. โดยส่งไปที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  เลขที่ 611N Larchmont Blvd., Los Angeles CA 90004โดย  ระบุมุมซองด้านล่างขวามือว่า “นวดไทย”
9.สถานกงสุลใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่เก็บจม.ลงตู้โดยไม่มีการเปิดซองและเปิดตู้รับจม จนกว่าจะถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 ประธานการเลือกตั้ง(จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง) จะเป็นผู้ไปรับบัตรลงคะแนนจากสถานกงสุลใหญ่.โดยมีเจ้าหน้าที่กงสุลและพยานยืนยันอย่างน้อยสามท่าน
10. การเริ่มนับคะแนนจะเริ่มเวลา 4. pm. โดยมีตัวแทนจากสถานกงสุลใหญ่สื่อมวลชน. มาเป็นประจักษ์พยาน. หลังจากนับคะแนนเสร็จ จึงจะเปิดซองจดหมายที่รับมาจากสถานกงสุลใหญ่
11. ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด คือผู้เข้ารับตำแหน่ง นายกสมาคมนวดไทยฯ.มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2 ปี

 

หมายเหตุ
1. กรณีที่ไม่มีผู้ยื่นใบสมัครนายกสมาคมฯ เมื่อครบกำหนดเวลา นายกสมาคมฯ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะต้องรักษาการณ์ตำแหน่งนายกฯ และมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 3 เดือน และหากรับสมัครเลือกตั้งใหม่ภายใน 3 เดือนแล้วยังไม่สามารถได้นายกฯอีก รักษาการณ์นายกฯ จะต้องจัดเลือกตั้งใหม่ทุก 3 เดือน จนกว่าจะได้นายกสมาคมฯคนใหม่ก่อนครบวาระ 2 ปี หากนายกฯ ไม่สามารถรักษาการณ์ต่อได้ด้วยเหตุผลจำเป็น นายกฯ อาจมอบหมายหรือแต่งตั้งผู้ที่นายกฯ และกรรมการสมาคมมีความเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการที่ลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทนนายกฯ

2. กรณีมีผู้สมัครนายกฯ เพียง 1 ท่าน ผู้ที่จะได้เป็นนายกฯ จะต้องมีคะแนนเสียงที่เลือกเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หากผู้สมัครนายกฯ มีเพียง 1 ท่านและได้รับคะแนนเลือกตั้งไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง การเลือกตั้งจะถือเป็นโมฆะไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง นายกฯคนปัจจุบันจะต้องรักษาการณ์และจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน 3 เดือนหลังรู้ผลการเลือกตั้ง และหากยังมีปัญหาผู้สมัครเพียง 1 ท่านได้คะแนนไม่เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอีก นายกฯรักษาการณ์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปและจัดการเลือกตั้งใหม่ทุก 3 เดือน จนกว่าจะได้ผู้สมัครนายกฯตามระเบียบที่กำหนดไว้ หรือจนกว่าจะครบวาระ 2 ปี

3. นายกฯที่ได้รับเลือกตั้งจะมีสิทธิ์เลือกทีมทำงาน และ แต่งตั้งทีมที่ปรึกษา. ตามแต่จะเห็นควร.เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานต่อไป
4. ตำแหน่งต่างๆ ก่อนหน้าการเลือกตั้งถือเป็นการสิ้นสุดในวันที่  1  กันยายน 2565 การมอบหมายงานต่างๆถือเป็นเพียงการมอบหมาย.การตัดสินใจที่จะดำเนินงานต่อไป อย่างไรหรือไม่นั้น เป็นสิทธิ์การตัดสินใจของนายกคนใหม่

5. หากนายกสมาคมฯ ปฏิบัติงานไม่เป็นไปแนวทางที่ถูกต้อง อาจถูกถอดถอนจากตำแหน่งได้โดยความเห็นชอบของ Board of  Trustees จำนวน 3 ท่านซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของนายกสมาคมฯ