รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของสมาคม จะนำไปเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้การศึกษาและสนับสนุนสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่านสามารถดูรายได้และรายจ่ายท้งหมดของสมาคมได้ ที่นี่