top of page

รายได้จากการจำหน่ายสินค้าของสมาคม จะนำไปเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้การศึกษาและสนับสนุนสมาชิกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

bottom of page