ยินดีต้อนรับ
สมาชิกทุกท่าน

"และเราขอขอบพระคุณความกรุณาของท่านกุงสุลใหญ่"

มาสร้างอนาคตที่สดใสร่วมกัน

At Nuad Thai and Spa Association of America we’re raising funds and promoting initiatives to serve the people who need support most. We believe in taking action with urgency in order to raise public awareness about the most pressing issues of today’s massage and spa' regulations and policies. Please join us by supporting our effective events and policies that are bound to make a measurable improvement in our Thai spa's community in the United States of America.
 

- รายงานสรุปผลการประชุม

- ผลความพอใจจากการประชุม

- วีดีโอจากการประชุม
- ฟังเสียงการประชุม

- สรุปผู้ดำเนินการประชุมและผู้
  เข้าร่วมประชุม