ประกาศล่าสุดของ CAMTC

CAMTC certification allows massage professionals to practice massage therapy throughout the state of California without the need to obtain multiple permits or pay additional fees. 

Notice to Applicants!!

 

On March 9, 2017 CAMTC’s Board voted to institute three new policies and procedures to help students seeking certification. 

1. If you attended one of the following unapproved schools, the policy has CHANGED and you may now apply for CAMTC certification using education from one of these schools, as long as your application has already been received by CAMTC or is received by CAMTC on or before June 8, 2017, though you will be required to provide additional proof of adequate education and pass an education hearing.

Advance Beauty College

American College of Massage

Healing Arts Institute - Tuina program - Milpitas, J Street, and Stockton Blvd locations

Brightness Massage School for the Blind

Int’l Health Center

Santa Ana Beauty College

American Eastern/Western Medical Institute

Lincoln Institute of Body Therapy

Just for Your Health College of Massage

Peaceful Training Center, AKA Ocean College

 

2. If you attended a school that CLOSED before July 1, 2016, you may apply using your education from the closed school for CAMTC certification purposes as long as your application is received by CAMTC on or before December 31, 2018. If your application is received after this date you may still apply for certification using this education, but you must provide either continuous and current proof of a city or county permit to provide massage for compensation, or pass an education hearing.

3. If you attended a school that has requested CAMTC school approval and is ultimately denied, you may still apply for CAMTC certification using education from the denied school as long as your application for certification is received within 90 days of the effective date of denial.

 

Notice regarding recertification:

 Reminder notifications may be sent to you as a courtesy only, and failure to receive a reminder notification does not waive late fees and your responsibility to submit a fully completed application for recertification and ensure that it is received at least 60-days before expiration.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ใบรับรอง (ไลเซ่น) จาก CAMTC่ ช่วยให้ผู้ทำอาชีพนวดสามารถทำงานที่ใดก็ได้ในแคลิฟอร์เนียโดยไม่ต้องขอใบอนุญาติหลายใบ หรือต้องจ่ายค่าสมัครเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประกาศถึงผู้สมัคร 

 

เมื่อวันที่ March 9, 2017 คณะกรรมการของ CAMTC

ได้ลงคะแนนเสียงให้มีนโยบายและกระบวนการเพื่อให้นักเรียนได้ใบไลเซ่นโดย

1. ถ้าคุณเคยเข้าเรียนกับโรงเรีนที่ปิดไปแล้วต่อไปนี้ คุณสามารถมาสมัคร ไลเซ่นโดยใช้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียน   เหล่านี้ไ้ด้ถ้าคุณได้เคยส่งใบสมัครมาที่ CAMTCแล้ว หรือ CAMTC ได้รับใบสมัครก่อนวันที่ June 8, 2017, แต่จะต้องให้หลักฐานการเรียนเพิ่มเติมและผ่านการ hearing ถามเกี่ยวกับการศึกษาด้วย.

Advance Beauty College

American College of Massage

Healing Arts Institute - Tuina program - Milpitas, J Street, and Stockton Blvd locations

Brightness Massage School for the Blind

Int’l Health Center

Santa Ana Beauty College

American Eastern/Western Medical Institute

Lincoln Institute of Body Therapy

Just for Your Health College of Massage

Peaceful Training Center, AKA Ocean College

 

2. ถ้าคุณเคยเรียนโรงเรียนที่ปิดก่อน July 1, 2016, คุณสามารถใช้วุฒิการศึกษาของโรงเรียนนั้นมาสมัครได้ถ้าส่งเอกสารถึง CAMTC ภายในวันที่December 31, 2018. แต่ถึงแม้ใบสมัครได้รับหลังจากวันนี้ คุณก็ยังสามารถสมัครได้แต่ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม เช่น หลักฐานของใบอนุญาตของcity หรือผ่านการ hearing เกี่ยวกับการศึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

3. ถ้าคุณเคยเรียนโรงเรียนที่อยู่ระหว่างของใบอนุญาตให้สอนจาก CAMTC แล้วถูกปฏิเสธ คุณก็ยังสมัครไลเซ่นได้โดยใช้การศึกษาของโรงเรียนดังกล่าวมายื่นได้ แต่ต้องยื่นใบสมัครภายใน90วันหลังจากวันที่ถูกปฏิเสธ 

 

เรื่องเกี่ยวกับการต่อใบไลเซ่น

 เราจะมีการส่งเตื่อนให้ต่ออายุตามปกติ และหากคุณไม่ได้รับการเตือน เราไม่สามารถที่จะยกเลิกการเก็บค่าปรับ Late fee ได้ และคุณหน้าที่รับผิดชอบที่จะส่งใบสมัครต่ออายุให้ได้ภายใน 60 วันก่อนวันหมดอายุ 

Los Angeles CA United States

  • Facebook Social Icon

©2016 by Nuad Thai and Spa Association of USA staff