top of page

อัลบั้มกิจกรรมของสมาคม

วันประชุมก่อตั้งสมาคมนวดไทย วันที่ 4 สิงหาคม 2559

 

งานที่2

ภาพวันที่ 9 พย. 2016

ชื่องานทำอย่างไรให้ได้ใบอนุญาตนวด

สถานที่

กงสุลไทย ณ นครลอสแองเจิลลิส

ภาพวันที่ 19 ธค 2016

ชื่องาน 
งานสัมมนากลุ่มย่อยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง W2 และ 1099, Labor Law

สถานที่

กงสุลไทย ณ นครลอสแองเจิลลิส

งานที่4

ภาพวันที่

ชื่องาน

สถานที่

งานที่5

ภาพวันที่

ชื่องาน

สถานที่

bottom of page