ประชุมครั้งแรก
28 กันยายน 2016

ประวัติของสมาคม

        นวดไทยเป็นอาชีพที่สร้างทั้งชื่อเสียงและ ชื่อเสียให้กับคนไทยไม่ว่าที่มืองไทยและต่าง ประเทศ นวดไทยได้รับการยกย่องจากลูกค้า ว่าเป็นการนวดที่ดีที่สุดในบรรดาการนวดที่มี จนทำให้นวดไทยเป็นที่รู้จักและนิยมเพิ่มขึ้น เรื่อยๆโดยเฉพาะในต่างประเทศ

        ยิ่งเป็นที่รู้จักและแพร่หลาย คนไทยรวม ทั้งต่างชาติเริ่มต้องการทำอาชีพนวดมากขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น คนนวดไม่มีใบอนุญาตนวด คนนวดใช้การนวดเป็นอาชีพแฝง ในการทำผิดกฎหมาย คนนวดไม่มีความรู้และ ทักษะที่ปลอดภัยในการนวด  เจ้าของธุรกิจนวดไม่มีความรู้ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนเกิดการถูกจับ ถูกร้องเรียน และตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐมากยิ่งขึ้น จนเกิดการรวมตัวกันของคนไทยที่ทำอาชีพนวด ตั้งแต่ปี 2551 ในการพยายามก่อตั้งองค์กรที่จะ ช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในวงการนวดให้ได้ทำงาน อย่างถูกต้องและลบล้างภาพลบที่เสียหายในสาย ตาชาวต่างชาติ   และในวันนี้เราได้รวมตัวกันได้ สำเร็จโดยการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านแรกคือ คุณกนิษฐา  เพอร์ไรด้า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และได้รับการรับรองจัดตั้งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีจิตอาสาร่วมงานโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนิน กิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัติถุประสงค์ต่อไป....

วัตถุประสงค์ของการจัดต้้งสมาคม

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรในธุรกิจนวดไทยและสปาให้ได้ มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย

2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพนวด

3. เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนวดไทยและสปาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน การนวดและสปา รวมทั้งเป็นแหล่งรวมข้อมูล สำหรับเจ้าของธุรกิจและพนักงานนวด

5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาพลักษณ์ธุรกิจ นวดไทยและสปาของคนไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนคนไทยได้ เข้าไปมีส่วนร่วมในหน่วยงานรัฐในการผลักดัน และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวดและสปา

นายกสมาคมฯคนปัจจุบัน คุณกนิษฐา  เพอร์ไรดา  กำหนดวาระ 2 ปี เริ่มวันที่  28 กันยายน 2559-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

1.  คุณธานี  แสงรัตน์  กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

2. คุณคิด  ฉัตรประภาชัย      ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฎหมาย

3. คุณอัครเดช  ศรีพิพัฒน์     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฎหมาย

4. คุณกิริยา    พลหิรัญกุล    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

5. คุณศรีวงศ์  อาญาสิทธิ์     ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

6. คุณวรนุช   บุญประกอบ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ร่วมมือร่วมใจกัน

Here at Nuadthai and Spa Association of America, we are committed to a single goal; we strive to make thai community a better place. Explore our website to learn more about all that we’re doing to make a change. We are a private, non-profit organization dedicated to finding volunteers to help those in need overcome challenges in massage career and business, while developing meaningful relationships with them.

Los Angeles CA United States

  • Facebook Social Icon

©2016 by Nuad Thai and Spa Association of USA staff