เรียนเพื่อนสมาชิกสมาคมนวดไทยฯ และเพื่อนสปาทุกท่านทราบค่ะ 

 

เรื่อง ประกาศการเปลี่ยนแปลงให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมนวดไทยฯ 

 

เนื่องจากสิทธิประโยชน์ในเรื่องประกันชีวิตที่ทางสมาคมฯ ได้ทำไว้กับบริษัททิพยประกันภัยฯ จะหมดสัญญาลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ และสถานภาพของสมาชิกฯ ทุกท่านก็จะหมดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยเช่นกัน

 

ทางคณะกรรมการบริหารสมาคมนวดไทย ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาคกก.ทีมงานบริหารฯพยายามที่จะหาสิทธิประโยชน์โครงการสวัสดิการที่สามารถจะช่วยเหลือให้กับสมาชิกของสมาคมนวดไทยฯ ต่อไป โดยมีมติที่ประชุม ตามเอกสารแนบที่ส่งมานี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดกรุณาสละเวลาอ่าน เพื่อท่านจะได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงในการรับสิทธิของสมาชิกสมาคมนวดไทยฯ

 

ขอบคุณค่ะ

Apimon 

คำถามที่สมาชิกถาม และคำตอบที่ได้รับจากองค์กรหรือบุคคลผู้มีความรู้

- รายงานสรุปผลการประชุม

- ผลความพอใจจากการประชุม

- วีดีโอจากการประชุม
- ฟังเสียงการประชุม

- สรุปผู้ดำเนินการประชุมและผู้
  เข้าร่วมประชุม

Los Angeles CA United States

©2021 by Nuad Thai and Spa Association of USA staff