ประวัติของสมาคม

สมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและเงินบริจาคสามารถนำไปหักภาษีได้

(non profit organization 501(c)(3) tax deductible )

     นวดไทยเป็นอาชีพที่สร้างทั้งชื่อเสียงและ ชื่อเสียให้กับคนไทยไม่ว่าที่มืองไทยและต่าง ประเทศ นวดไทยได้รับการยกย่องจากลูกค้า

ว่าเป็นการนวดที่ดีที่สุดในบรรดาการนวดที่มี จนทำให้นวดไทยเป็นที่รู้จักและนิยมเพิ่มขึ้น เรื่อยๆโดยเฉพาะในต่างประเทศ

        ยิ่งเป็นที่รู้จักและแพร่หลาย คนไทยรวม ทั้งต่างชาติเริ่มต้องการทำอาชีพนวดมากขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น คนนวดไม่มีใบอนุญาตนวด คนนวดใช้การนวดเป็นอาชีพแฝง ในการทำผิดกฎหมาย คนนวดไม่มีความรู้และ ทักษะที่ปลอดภัยในการนวด  เจ้าของธุรกิจนวดไม่มีความรู้ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจนเกิดการถูกจับ ถูกร้องเรียน และตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐมากยิ่งขึ้น จนเกิดการรวมตัวกันของคนไทยที่ทำอาชีพนวด ตั้งแต่ปี 2551 ในการพยายามก่อตั้งองค์กรที่จะ ช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในวงการนวดให้ได้ทำงาน อย่างถูกต้องและลบล้างภาพลบที่เสียหายในสาย ตาชาวต่างชาติ   และในวันนี้เราได้รวมตัวกันได้ สำเร็จโดยการเลือกตั้งนายกสมาคมท่านแรกคือ คุณกนิษฐา  เพอร์ไรด้า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และได้รับการรับรองจัดตั้งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีจิตอาสาร่วมงานโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนิน กิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัติถุประสงค์ต่อไป....

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกที่นี่

นายกสมาคมท่านแรกถึงปัจจุบัน

1.

ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ (อย่างน้อย 30 วันตามใบรับรองแพทย์) หรือ ทุพพลภาพฟรือ เสียชีวิต ตามอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง(แต่ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน ยกเว้นกรณีเกิดอุบัติเหตุจนพิการหรือเสียชีวิต)

2.

เข้าร่วมอบรมสัมมนาของสมาคมฯ ฟรี หรือได้ส่วนลดในหลักสูตรที่ร่วมจัดกับภายนอก

3.

ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หรือประกอบอาชีพ

4A60CF43-0E60-4AE9-AF7E-271B8D02EA22.jpg

นายกสมาคมฯล่าสุด

คุณแสงทอง  แสงแก้ว 

กำหนดวาระ 2 ปี

เริ่มวันที่  16 กันยายน 2563- 15 กันยายน 2565

Screen Shot 2561-10-30 at 21.48.16.png

นายกสมาคมฯคนที่ 2

คุณดิษพงศ์  มงคล

กำหนดวาระ 2 ปี

เริ่มวันที่  1 กันยายน 2561- 15 กันยายน 2563

19dec%20(6)_edited.jpg

นายกสมาคมฯคนที่ 1

คุณกนิษฐา  เพอร์ไรดา

กำหนดวาระ 2 ปี

เริ่มวันที่  28 กันยายน 2559- 31 สิงหาคม 2561

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรในธุรกิจนวดไทยและสปาให้ได้ มาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน การนวดและสปา รวมทั้งเป็นแหล่งรวมข้อมูล สำหรับเจ้าของธุรกิจและพนักงานนวด

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพนวด

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาพลักษณ์ธุรกิจ นวดไทยและสปาของคนไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนวดไทยและสปาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนคนไทยได้ เข้าไปมีส่วนร่วมในหน่วยงานรัฐในการผลักดัน และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวดและสปา 

ที่ปรึกษาพิเศษกิตติมศักดิ์

คุณธานี  แสงรัตน์  อธิบดีกรมสารนิเทศ (โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

-ฝ่ายกฎหมายและวิชาการ (คุณอรรคเดช ศรีพิพัฒน์, คุณคิด ฉัตรประภาชัย, Jonathan Panossian

-ฝ่ายสื่อสารมวลชนและกิจกรรม (คุณวรนุช บุญประกอบ, คุณสุกรี จูเปีย, ดร.ศิรินันท์ ปลอดเปลี่ยว

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

-ฝ่ายกฎหมายและวิขาการ คุณเสาวภา จงกิตติพงศ์, คุณไฉน น้อยแสง,คุณสุธีรา เอี่ยมสุภาษิต,ดร.วารินทร์ สินสูงสุด

-ฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ คุณบุสรินทร์ หมั่นบุญ, คุณสุวิทย์ ศรีไตรราศรี

คณะกรรมการบริหารสมาคม
ชุดที่ 3 วาระ 16 กันยายน 2563-15 กันยายน 2565

NuadThaiandSpa.png
Nuadthai first meeting.jpg

ร่วมมือร่วมใจกัน

Here at Nuadthai and Spa Association of America, we are committed to a single goal; we strive to make thai community a better place. Explore our website to learn more about all that we’re doing to make a change. We are a private, non-profit organization dedicated to finding volunteers to help those in need overcome challenges in massage career and business, while developing meaningful relationships with them.

Donate Now